پروژه ها

شرکت بهره برداری راه آهن تهران و حومه

 • Back
  Next
قراردادهای اجرایی نصب و تعمیر و نگهداری
نصب ،تامین و نگهداری کف پوش های راهنمای مسیر نابینایان و کم بینایان

شهرداری تهران

 • Back
  Next
قرارداد فروش
تهیه چراغ های راهنمای رانندگی سولار  شهرداری منطقه 12
خرید تجهیزات ترافیکی و علایم ایمنی سطح منطقه شهرداری منطقه 19
تهیه ضربه گیر پلاستیکی شهرداری منطقه 5
تهیه ضربه گیر پلاستیکی شهرداری منطقه 18
قراردادهای اجرایی نصب و تعمیر و نگهداری
نصب ، تامین و نگهداری علایم ترافیکی در سطح نواحی - شهرداری منطقه 1 نواحی 2 و 3
نصب و تامین و نگهداری ضربه گیر پلاستیکی - شهرداری منطقه 5

سازمان صنایع هوا فضا

قراردادهای اجرایی نصب و تعمیر و نگهداری

شرکت عرف ایران

 • Back
  Next
قرارداد فروش
تهیه استوانه ایمنی
تهیه بشکه ایمنی
تهیه بولارد
تهیه ضربه گیر پلاستیکی
تهیه جدا کننده مسیر
قراردادهای اجرایی نصب و تعمیر و نگهداری
BRT نصب ،تامین و نگهداری جداکننده مسیر- مسیر ولیعصر
نصب ،تامین و نگهداری  بشکه ایمنی
نصب ،تامین و نگهداری بولارد و ضربه گیر پلاستیکی
نصب ،تامین و نگهداری استوانه ایمنی

بانک توسعه تعاون

 • Back
  Next
قراردادهای اجرایی نصب و تعمیر و نگهداری
نصب ،تامین و نگهداری تجهیزات و کف پوش های راهنمای مسیر نابینایان و کم بینایان

بانک شهر

قراردادهای اجرایی نصب و تعمیر و نگهداری
نصب ،تامین و نگهداری تجهیزات و کف پوش های راهنمای مسیر نابینایان و کم بینایان